แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2564 (สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 4)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 3)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 2)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปี 2564

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปี 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564

Share:

Author: mungmee