รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย ประจําปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ ต.ค.-มี.ค.64)

รายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสะสม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 มีนาคม 2564

รายงานผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือนประจำปี 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64)

รายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปี 2564

รายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ประจำปี 2564

รายงานติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(รอบ 6เดือน) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี 2563

ประกาศผลการตรวจสอบการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ประจำปี 2563

Share:

Author: mungmee