การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 64-66

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง (ประจำปีงบประมาณ 2565)

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน 2564

ประกาศการสร้างขวัญและกำลังใจ 2564

ประกาศการลามาสายนาเลียง 2564

 

Share: