▪️วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30น. ▪️นำโดย นายกสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง และท่านเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการจัดโครงการอบรมและรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (การคัดแยกขยะ การจัดตั้งธนาคารขยะหมู่บ้าน การจัดทำถังขยะเปียก) ▪️ณ วัดคำพินีวรรณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคลอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: