วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.นาเลียง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลียง มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมตุ้มโฮมน้ำใจมอบไปสู่ผู้สูงอายุในโครงการ Buddy ต่างวัย Gen 3 จัดโดย ทีมสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียงร่วมกับโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา

mungmee

Share: