โครงการสานพลังคนสามวัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม(งบพัฒนาจังหวัดนครพนม) กิจกรรมที่ 3 (พัฒนาสังคม-นันทนาการ : การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่มคนสามวัย วัยเด็ก วัยเยาวชน และวัยผู้สูงอายุ)

โครงการสานพลังคนสามวัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม(งบพัฒนาจังหวัดนครพนม)
กิจกรรมที่ 3 (พัฒนาสังคม-นันทนาการ : การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่มคนสามวัย วัยเด็ก วัยเยาวชน และวัยผู้สูงอายุ)

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ดำเนินการจัดโครงการสานพลังคนสามวัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม(งบพัฒนาจังหวัดนครพนม)
กิจกรรมที่ 3 (พัฒนาสังคม-นันทนาการ : การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่มคนสามวัย วัยเด็ก วัยเยาวชน และวัยผู้สูงอายุ) ในระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566

กิจกรรมวันที่ 1 กิจกรรมรูปแบบการสานหมวกเวียดนามสานทรงสามเหลี่ยมใส่กันแดดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี ผู้เข้าอบรมผู้สูงอายุ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเลียง จำนวน 50 คน ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน


https://www.facebook.com/naleang.go.th/

mungmee

Share: