โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลนาเลียง ประจำปี 2566

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลนาเลียง ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงร่วมกับหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ชาวตำบลนาเลียง ร่วมจัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลนาเลียงประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาติ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อสร้างความสามัคคีในสังคมและชุมชน โดยจัดให้มีขบวนแห่เทียนพรรษาตำบลนาเลียง ประจำปี 2566 นำโดย นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาเลียง อสม. และประชาชนตำบลนาเลียง เริ่มจากโรงเรียนบ้านนาเลียงเดินขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังที่วัดโพธิ์เจริญหมู่ที่ 1 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน


https://www.facebook.com/naleang.go.th/

mungmee

Share: