วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมจัดโครงการสานพลังคนสามวัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 2 (ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น)ได้รับการสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังคนสามวัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม ฯ กิจกรรมในรูปแบบประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)

Share: