วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ 1 ,หมู่ 8,หมู่ 9 ,หมู่ 10 ,หมู่ 11, เพื่อให้ระบบประปาสามารถบริการน้ำสะอาดให้แก่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง โดยมี สมาชิกสภา อบต.นาเลียง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)

Share: