วันที่ 11 – 17 เมษายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน (7วัน) โดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้นำท้องถิ่นท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตพื้นที่ตำบลนาเลียง เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลจากอุบัติเหตุ ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 รวมถึงเป็นการขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ภายในจุดบริการประชาชน ประกอบด้วย บริการน้ำดื่ม และผ้าเย็น หน้ากากอนามัย เครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเวชภัณฑ์ โดยมี กำนันตำบลนาเลียง สมาชิกสภาอบต.นาเลียง สารวัตกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ(ผรส.) อสม. และอาสาสมัคร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แนะนำเส้นทางในการเดินทางไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ณ บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลนาเลียง​ อำเภอนาแก​ จังหวัดนครพนม​

oznorWO

Share: