วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 โดย นายคำดี เสนาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนผู้ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัย โดยมี ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะครูฯ ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีด้วยความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในตัวนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเองและผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของลูกหลานตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยเนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นการวางรากฐานที่ดี ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาทำให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป

 

Share: