จารึกประวัติศาสตร์รางวัลอันภาคภูมิใจในเวทีระดับประเทศของสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง อ้างอิงประกาศของสถาบันพระปกเกล้า ที่ 52|2565 เรื่อง “ผลการตัดสินรางวัล KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น” #โครงการbuddyต่างวัยGEN2 สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง #ได้รับรางวัล KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นประจำปี 2565 ระดับเหรียญทอง (ระดับสูงสุด) โดยครองมาตรฐานสร้างผลงานระดับเหรียญทองติดต่อกันเป็นปีที่ 2 (คัดลือกเพียง 13 ทีม จากทั่วประเทศ) #ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกคนที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างเข้มแข็งจนบรรลุเป้าหมาย #ขอขอบคุณท่านนายก สุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงที่สนับสนุนการดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน #ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง #สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง

Share: