โครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคมโปร่งใสไม่ทุจริต รับผิดชอบโครงการโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียงร่วมกับโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา เปิดรับสมัครทีมเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษา จากสภาเด็กและเยาวชน จาก กลุ่มเด็กและเยาวชน และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครพนมเข้าร่วมโครงการ โดย 1 ทีม จะต้องประกอบไปด้วย เด็กและเยาวชน จำนวน 5 คน และ พี่เลี้ยงทีมจำนวน 1 คน ทีมเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพแกนนำโครงการ หลักสูตร 2 วัน 1 คน ที่โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ได้รับเงินสนับสนุนการทำกิจกรรมในพื้นที่ จำนวน 5,000 บาท และได้สิทธิ์รับโล่รางวัลจากโครงการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 20 มีนาคม 2565 รับจำกัดจำนวน 30 ทีม ปิดรับทันที่เมื่อมีจำนวนผู้สมัครครบตามจำนวนที่ต้องการ ผู้ที่สนใจสามารถต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏในโปเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้เลยครับ

Share: