วันศุกร์ที่ 18 ภูมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นำโดย นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางกัลยา ขัน ทองคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนด่าบล หัวหน้าส่วนราชถา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกับ ประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 12 หมู่ เนินกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณ รอบ อบต. LO สนามหญ้า เพื่อปรับปรุงภูมิทัวน์ภายในสำนักงาน คณะผู้บริหารเดินหน้ามุ่งเน้นรณรงด์การ ทำความสะอาดทุกส่วน ทุกห้อง บริเวณสำนักงาน โดยพนักงานส่วนตำาบล พนักงานจ้าง ทุกคนร่วมแรงร่วม ใจจัดเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติภายในองค์กร หน่วยงาน จัดระเบียบสถานที่ทำงานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

Share: