การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔

ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1222.2853 22 ก.ย. 64
Share:

Author: admin