14 – 15 มิถุนายน 2564 อบต.นาเลียงโดยท่านนายกสมพงษ์ ไชยศรี พร้อมท่านผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานอบต.นาเลียง ได้นำป้ายการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการและถุงปันสุข ไปมอบให้ผู้พิการ หมู่ 4 หมู่ 12 และหมู่ 6ราย (งบประมาณหลังละ 20,000บาท)ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครพนม

##ภารกิจช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม##

14 – 15 มิถุนายน 2564 อบต.นาเลียงโดยท่านนายกสมพงษ์ ไชยศรี พร้อมท่านผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานอบต.นาเลียง ได้นำป้ายการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการและถุงปันสุข ไปมอบให้ผู้พิการ หมู่ 4 หมู่ 12 และหมู่ 6ราย (งบประมาณหลังละ 20,000บาท)ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครพนม

#งานบริการสังคมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสคือภารกิจของเรา#
#เราจะไม่คอยโอกาสวิ่งเข้าหาแต่เราจะวิ่งเข้าหาโอกาส#
#ถึงงบประมาณจะไม่มากแต่ก็มากด้วยความตั้งใจ#

Share:

Author: mungmee