ในวันนี้ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. มีการมอบโล่และเข็มกลัดสมเด็จย่า ให้กับคุณยายมา เสนาจันทร์ อายุ 104 ปี

ในวันนี้ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. มีการมอบโล่และเข็มกลัดสมเด็จย่า ให้กับคุณยายมา เสนาจันทร์ อายุ 104 ปี ที่บ้านนาอุดม ต. นาเลียง จ.นครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงภายใต้การบริหารงานของท่านนายกสมพงษ์ ไชยศรี และท่านประธานสภาฯ อีกทั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาอุดม ม.6 ต้องขอขอบพระคุณทั้ง 3 หน่วยงาน คือ 1.คณะสาขาสมาคมผู้สูงอายุ ฯ จ.นครพนม 2.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครพนม 3.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.นครพนม ที่ได้ให้เกียรตินำโล่เกียรติคุณ และเข็มกลัดสมเด็จย่า พร้อมทั้งเงินสดและสิ่งของ นำมามอบให้กับคุณยายมา เสนาจันทร์ มา ณ ที่นี้

Share:

Author: mungmee