ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

เอกสาร 38
mungmee

Share: