องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงจัดกิจกรรม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงจัดกิจกรรม
เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย 
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
       วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นายสุรชาติ  บริโป  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางกัลยา  ขันทองคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง (หน้าสำนักงาน อบต.นาเลียง) 
       อนึ่ง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย จังหวัดนครพนม จึงได้กำหนดให้ส่วนราชการ/ หน่วยงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน (เริ่มครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566)
(นายอัครพงษ์  พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน
https://www.facebook.com/naleang.go.th/
https://www.naliang.go.th/
 
Share: