วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลนาเลียง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.นาเลียง โรงเรียนบ้านนาเลียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน นาเลียง รพ.สต.ตำบลนาเลียง อสม. และประชาซนจิตอาสา ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประซา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 และส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการบำรงรักษา ศาสนสถานทาง พระพุทรศาสนา เสริมสร้างคามสามัคดี ร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน ณ วัดโพธิ์เจริญ หมู่ที่ 1 พร้อมทั้งร่วมใจกันซ่อมแซมถนนเป็นหลุมบ่อหน้าโรงเรียนบ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: