โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย (กิจกรรมทัศนศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย
(กิจกรรมทัศนศึกษา) ณ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โดยทางคณะครูได้พาเด็กนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เพื่อศึกษาส่งเสริมให้ครู นักเรียน ในศูนย์ฯ ได้ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ด้านบริหารจัดการกิจกรรม และการจัดการเรียนรู้แบบฐานบูรณาการสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ต่อด้วยเดินทางไปยัง ปางช้างเผือกสกลนคร เปิดมุมมองใหม่ให้เด็กได้สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติของสัตว์ต่างๆ​ อาทิเช่น การแสดงช้างโชว์ การแสดงกายกรรมช้าง และเดินทางไปยังอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร เข้าชมนิทรรศการการรวบรวมพันธุ์บัวทั้งในและต่างประเทศทั้งหมด 34 สายพันธุ์ เช่นบัวกระด้ง บัวสาย บัวผัน-เผื่อน และบัวฝรั่ง รวบรวมไว้ในรูปแบบสระบัวบนพื้นที่ 10 ไร่
การจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง และเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อเปิดโลกทัศน์ นอกห้องเรียนเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ​ได้มีทักษะในการสังเกต การสำรวจสิ่งต่างๆ และส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เหมาะสมตามวัย
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน
#Early Childhood​ Education ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: