วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินการจัดทำลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามแนวทาง 5 ส โดยที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพรวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดี ให้เกิดขึ้นระหว่างวัด ชุมชน ประชาชน สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ วัดโพธิ์เจริญ วัดคำภินีวรรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง โรงเรียนบ้านนาเลียง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง และผู้นำชุมชนภาคคีความร่วมมือในพื้นที่ตำบลนาเลียง

mungmee

Share: