วันที่23-25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนาเลียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566

วันที่23-25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนาเลียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566

จัดโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียงในพุธวันที่ 23 สิงหาคม 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดมในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุมในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

โดยมี คณะกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3แห่ง หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)

#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

#นายกฯสุรชาติ

#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน

#ชาวนาเลียงร่วมใจ

#ชุมชนช่วยเหลือกัน

#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน

https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: