โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่แก่เด็กวัยเรียนและเยาวชนตำบลนาเลียง ประจำปี พ.ศ. 2566 สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาเลียง

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่แก่เด็กวัยเรียน ฯ โดย มีเยาวชนตำบลนาเลียงเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 60 คน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ภายในโครงการจัด กิจกรรมที่ 1 ในรูปแบบฟังบรรยายความรู้เรื่องโทษของบุหรี่ สิ่งเสพติดต่างๆ และการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในวัยรุ่น โดยได้รับเกียรติจากนางจีราวรรณ บัวชุม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลียง และ ร้อยตำรวจเอกทนงศักดิ์ อุประจันทร์ จากสถานีตำรวจภูธรพระซอง
ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชนตำบลนาเลียง
กิจกรรมที่ 2 แบ่งกลุ่มเยาวชนระดมความคิด นำเสนอโทษภัยของยาเสพติดและโรคภัยที่เกิดจากบุหรี่
กิจกรรมที่ 3 เยาวชนตำบลนาเลียงร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้ชาวตำบลนาเลียงเรื่องโรคที่เกิดจากบุหรี่และผลของการสูบบุหรี่ คนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ณ บ้านนาเลียงน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน
https://www.facebook.com/naleang.go.th/

mungmee

Share: