ประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566

นพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก สภาอบต.นาเลียง ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาเลียง ผอ.รพสต.นาเลียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานจ้างส่วนตำบล และอสม. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู /ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน
https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: