วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงร่วมกับโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง “จิตอาสาใฝ่รู้ เชิดชูวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดกิจกรรมโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง โดยได้รับเกียรติจากนายพูลศักดิ์ พ่อบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ได้ให้เกียรติเปิดประธานเปิดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียงฯ โดยมีคณะครู พนักงานส่วนตำบล นักเรียนจากโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาและ สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)

Share: