โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย อบต.นาเลียง จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการตามจำนวนที่ได้จากการสำรวจประชากรสุนัข แมว พร้อมกับแจกจ่ายวัคซีนให้กับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เพื่อชุมชนท้องถิ่นที่เข็มแข็ง ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันโรคพิษสุนับบ้า ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน


https://www.facebook.com/naleang.go.th/

mungmee

Share: