องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินงานโครงการ”หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนา เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลนาเลียง ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป และประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินงานโครงการ”หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนา เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลนาเลียง ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป และประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
โดยมีกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปชุมชน ดังนี้
1. กลุ่มทอผ้าไหม
2. กล้วยฉาบแปรรูป
3. กลุ่มถั่วลิสงตำบลนาเลียง
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาหม่อง หมู่ที่ 3
5. กลุ่มผู้ปลูกแตงโม
6. กลุ่มยาสมุนไพร
7. กลุ่มแปลงผักปลอดสารพิษ

Share: