โครงการ สานพลังคนสามวัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กิจกรรมหลักที่ 1 เยาวชนจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2566

กิจกรรมวันที่ 1
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังคนสามวัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กิจกรรมหลักที่ 1 เยาวชนจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีผู้สูงอายุ ทั้ง 12 หมู่บ้าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ภายในโครงการโดยได้รับเกียรติจากทางวิทยากร นางสาวพัณณิตา เพ็งสุวรรณ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวศสลักษณ์ บิดร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฎิบัติงาน นางสาวจีราวรรณ บัวชุม พยาบาลวิชาชีพ และนายพนมพร พรมพ่อ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังยางวิทยาคม เป็นวิทยากรในโครการฯ

กิจกรรมในรูปแบบการบรรยายให้ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และจัดสวัสดิการแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการบริการสาธารณะเพื่อประชาชนในท้องถิ่น ด้านสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส เชื่อมโยงยุทศาสตร์จังหวัดนครพนม มุ่งให้เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน
https://www.facebook.com/naleang.go.th/

mungmee

Share: