โครงการท้องถิ่นใส่ใจ ผู้สูงวัย สูงคุณค่า ประจำปี 2566″ วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินการจัดโครงการท้องถิ่นใส่ใจ ผู้สูงวัย สูงคุณค่า ประจำปี 2566 โดยนายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.นาเลียง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.นาเลียง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อสม. และผู้สูงอายุตำบลนาเลียง เข้าร่วมการจัดโครงการฯในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ ผู้สูงอายุ บรรพบุรุษและบุพการี ทำให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนข้าราชการ พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตำบลนาเลียงตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ การแสดงฟ้อนรำจากผู้สูงอายุ พิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนพร้อมทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่และสืบสานต่อไป (นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)

Share: