วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ นายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล นำทีม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ อบต.นาเลียง ลงพื้นที่ ร่วมกับ ทีม ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ร่วมกันสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ได้มีบ้านที่มั่นคง แข็งแรง สะอาด และปลอดภัย รวมถึงมีสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม รายนางนางสุรินทร์ เสนาคำ หมู่ที่ 1 ณ บ้านนาเลียง หมู่ที่ 1 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

Share: