วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2566 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับเด็ก การส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก กิจกรรมความบันเทิง ให้เด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และมีส่วนร่วมกับครู ผู้ปกครอง และชุมชน โดยมี นายคำดี เสนาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.นาเลียง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชน และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาเลียง เข้าร่วมโครงการวันเด็กฯในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ภายในงานจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาเลียง กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง กิจกรรมตอบคำถาม เกมส์วาดภาพระบายสี กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี เพื่อแจกของรางวัล และมีโรงทานของอบต.นาเลียง ไอศกรีม ข้าวต้ม น้ำกระเจี๊ยบ ข้าวผัดฯ แจกฟรีตลอดงานให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมงาน ในโอกาสนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นำโดย นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ และเอกชน หรือ หจก. ร้านค้า ที่สนับสนุนของรางวัลทุกรายการเพื่อมอบให้กับงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 (นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ) #องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง #นายกฯสรุชาติ #พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน #ชาวนาเลียงร่วมใจ #ชุมชนช่วยเหลือกัน #อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน https://www.facebook.com/naleang.go.th/ https://www.naliang.go.th/

Share: