องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จะดำเนินการรื้อถอนอาคารโรงสีข้าวชุมชน ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง หากผู้ใดมีความประสงค์ที่จะขอคัดค้านการดำเนินการดังกล่าว ให้ยื่นคัดค้านต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ

Share: