ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบถนาเลียง เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

Share: