Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2566 อบต.นาเลียง

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

คู่มือการบริหารความเสี่ยง อบต.นาเลียง

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนการบริหารจัดการความเสี…

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายบริหารความเสี่ยง

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุ…

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Continue Reading...