Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

รายงานติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานติดตามและประเมินผลแ…

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2566 อบต.นาเลียง

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

คู่มือการบริหารความเสี่ยง อบต.นาเลียง

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนการบริหารจัดการความเสี…

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุ…

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อ…

Continue Reading...