แต่งตั้งคณะทํางานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนิน การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ 2566 ขององค์กํารบริหารส่วนตําบลนาเลียง

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่
Share: