Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระเบียบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

แนวทางปฏิบัติการดำเนินการ…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

คำสังรักษาราชการแทนหัวหน้…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Continue Reading...