Posted in ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564

คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...