แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโพนสวรรค์ ถึงสายบ้านหนองบัว บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 09/12/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโพนสวรรค์ ถึงสายบ้านหนองบัว บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 17/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ 05/01/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ 05/01/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ 02/09/2020
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม 01/09/2020
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ 21/08/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 02/07/2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาเลียง 22/02/2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านนาเลียง - โพนทอง (ช่วงหน้าวัดโพธิ์) หมู่ที่ 1 22/02/2019
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระบี่ 22/02/2019
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนสวรรค์ 22/02/2019
จ้างทำเวทีโครงสร้างเหล็กถอดประกอบติดตั้งได้ 21/01/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/07/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/07/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2022
จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งตะวัน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2022
จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2022
จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านนาสามัคคี ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2022
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2022
จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล (กลุ่ม นางฝ่าย สะนะศุก) หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2022
จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล (กลุ่ม นางสาวแก้ว ไชยต้นเทือก) หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2022
จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล (กลุ่ม นางหนูจร โคตตะ) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2022
จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล (กลุ่ม นางหนูพัน พ่อตาแสง) หมู่ที่ ๘ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2022
จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล (กลุ่ม นายบุญรื่น พ่อชมภู) หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2022
จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล (กลุ่ม นายสังวาร ไชยสงคราม) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2022
จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล (กลุ่ม นายสิง พ่อชมภู) หมู่ที่ ๘ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2022
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๔๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโพนสวรรค์ ถึงสายบ้านหนองบัว บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก 04/01/2022
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม เดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนาเลียง สายทางบ้านนาเลียง - บ้านนาฮุม ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาเลียงน้อย สายทางบ้านนาเลียงน้อย - บ้านนาสามัคคี ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนาเลียง สายทางบ้านนาฮุม - บ้านนามนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2021
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอง สายทางภายในหมู่บ้าน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาเลียงน้อย สายทางบ้านนาเลียงน้อย - บ้านนาสามัคคี ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอง สายทางภายในหมู่บ้าน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนาเลียง สายทางบ้านนาเลียง - บ้านนาฮุม ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนาฮุม สายทางบ้านนาฮุม - บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล กรอบวงเงิน 500 ล้านบาท (กลุ่ม นายศักดิ์ดา คนครอง) หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนาฮุม สายทางบ้านนาฮุม - บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนาเลียง สายทางบ้านนาฮุม - บ้านนามนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
ซื้อวัสดุต่างๆที่ใช้ในหน่วยเลือกตั้ง และการอบรม กปน. สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2021
ซื้อวัสดุต่างๆที่ใช้ในหน่วยเลือกตั้ง และการอบรม กปน. สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
วัสดุคอมพิวเตอร์ ( สำนักปลัด ) 18/09/2021
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก(3-5ปี)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง 14/06/2021
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2021
ซื้อจัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(นายใหม ศรีแสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นางสาวปานทิพย์ ราชสินธุ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันสงกรานต์ตำบลนาเลียง ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่