แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน 24/06/2024
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 26 ตัว บ้านนาเลียง , บ้านนาฮุม , บ้านนามน , บ้านหนองคอง , บ้านนาอุดม , บ้านโพนสวรรค์ , บ้านนาเลียงน้อย , บ้านนาสามัคคี , บ้านนาเจริญ , บ้านโพนทอง หมู่ที่1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 11 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 10/04/2024
ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเชิงตอนบน หมู่ที่ ๓ บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 05/04/2024
ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเซิงตอนบน หมู่ที่ ๓ บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 05/04/2024
ก่อสร้างฝายน้ำห้วยเซิงตอนบน หมู่ที่ ๓ บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 04/04/2024
ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแสง หมู่ที่ ๑ บ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 04/04/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสามัคคี - โพนสว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 04/04/2024
ครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) 27/03/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหนือ - นาสามัคคี หมู่ที ๘ บ้านนาเลียงน้อย ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 11/08/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหนือ - นาสามัคคี หมู่ที ๘ บ้านนาเลียงน้อย ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 11/07/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกระบี่ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระบี่ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19/01/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโพนสวรรค์ ถึงสายบ้านหนองบัว บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 09/12/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโพนสวรรค์ ถึงสายบ้านหนองบัว บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 17/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ 05/01/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ 05/01/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ 02/09/2020
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม 01/09/2020
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ 21/08/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 02/07/2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาเลียง 22/02/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแสง หมู่ที่ ๑ บ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเชิงตอนบน หมู่ที่ ๓ บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/04/2024
ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 26 ตัว บ้านนาเลียง , บ้านนาฮุม , บ้านนามน , บ้านหนองคอง , บ้านนาอุดม , บ้านโพนสวรรค์ , บ้านนาเลียงน้อย , บ้านนาสามัคคี , บ้านนาเจริญ , บ้านโพนทอง หมู่ที่1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 11 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสามัคคี - โพนสว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/04/2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/04/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหนือ - นาสามัคคี หมู่ที ๘ บ้านนาเลียงน้อย ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกระบี่ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระบี่ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/07/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสามัคคี - โพนสว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกระบี่ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระบี่ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/02/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแสง หมู่ที่ ๑ บ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเชิงตอนบน หมู่ที่ ๓ บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/04/2024
ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 26 ตัว บ้านนาเลียง , บ้านนาฮุม , บ้านนามน , บ้านหนองคอง , บ้านนาอุดม , บ้านโพนสวรรค์ , บ้านนาเลียงน้อย , บ้านนาสามัคคี , บ้านนาเจริญ , บ้านโพนทอง หมู่ที่1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 11 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสามัคคี - โพนสว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/04/2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/04/2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหนือ - นาสามัคคี หมู่ที ๘ บ้านนาเลียงน้อย ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกระบี่ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระบี่ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/07/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านนาอุดม ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้อวัสดุโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามโครงการจัดสรรสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในตำบลนาเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2024
ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 26 ตัว บ้านนาเลียง , บ้านนาฮุม , บ้านนามน , บ้านหนองคอง , บ้านนาอุดม , บ้านโพนสวรรค์ , บ้านนาเลียงน้อย , บ้านนาสามัคคี , บ้านนาเจริญ , บ้านโพนทอง หมู่ที่1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 11 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแสง หมู่ที่ ๑ บ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเชิงตอนบน หมู่ที่ ๓ บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสามัคคี - โพนสว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/05/2024
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ( ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/04/2024
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านนาสามัคคี ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2024
จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำบาดาลระบบประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนทอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2024
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านนาสามัคคี ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2024
จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำบาดาลระบบประปาและซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๙ บ้านนาสามัคคี ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2024
จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำบาดาลระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2024
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียงประจำเดือน เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2024
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดมประจำเดือนเมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2024
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม ประจำเดือน เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2024
ซื้อครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2024
ซื้อครุภัณฑ์ลำโพงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2024
จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามโครงการจัดสรรสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในตำบลนาเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/05/2024
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านนาสามัคคี ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2024
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง (เดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม ประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2024
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียงประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2024
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียงประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2024
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิงและกู้ชีพ (รถบรรทุกกระบะ ๖ ล้อ ติดเครนไฮโดรลิค ยี่ห้อมิซูบิชิ) หมายเลขทะเบียน ๕๑ - ๒๒๙๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมาสด้า (ทะเบียน กข ๒๘๗๘ นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่