แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโพนสวรรค์ ถึงสายบ้านหนองบัว บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 17/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ 05/01/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ 05/01/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ 02/09/2020
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม 01/09/2020
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ 21/08/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 02/07/2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาเลียง 22/02/2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านนาเลียง - โพนทอง (ช่วงหน้าวัดโพธิ์) หมู่ที่ 1 22/02/2019
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระบี่ 22/02/2019
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนสวรรค์ 22/02/2019
จ้างทำเวทีโครงสร้างเหล็กถอดประกอบติดตั้งได้ 21/01/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/07/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/07/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ( สำนักปลัด ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
วัสดุคอมพิวเตอร์ ( สำนักปลัด ) 17/09/2021
วัสดุคอมพิวเตอร์ ( สำนักปลัด ) 17/09/2021
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
จ้างก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเลียง - บ้านนาฮุม หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก(3-5ปี)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก(3-5ปี)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก(3-5ปี)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก(3-5ปี)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง อบต.นาเลียง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนทอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม - โรงเรียนบ้านนาฮุม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านนาฮุม - บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๒บ้านนาฮุม ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปป่าช้าบ้านหนองคอง หมู่ที่ ๕ บ้านนาหนองคอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสามัคคี - บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านนาสามัคคี ตำบลนาเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
ซื้อวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2021
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2021
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
วัสดุคอมพิวเตอร์ ( สำนักปลัด ) 18/09/2021
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก(3-5ปี)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง 14/06/2021
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2021
ซื้อจัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(นายใหม ศรีแสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นางสาวปานทิพย์ ราชสินธุ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันสงกรานต์ตำบลนาเลียง ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุในโครงการวันสงกรานต์ตำบลนาเลียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำพานบายศรีสู่ขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยดัดดาน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2021
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยวังยาง ตอนบน หมู่ที่ ๖ บ้านนาอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยนาน้อย หมู่่ที่ ๓ บ้านนามน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ 03/02/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่