แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ 05/01/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ 05/01/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ 02/09/2020
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม 01/09/2020
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ 21/08/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 02/07/2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาเลียง 22/02/2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านนาเลียง - โพนทอง (ช่วงหน้าวัดโพธิ์) หมู่ที่ 1 22/02/2019
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระบี่ 22/02/2019
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนสวรรค์ 22/02/2019
จ้างทำเวทีโครงสร้างเหล็กถอดประกอบติดตั้งได้ 21/01/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/07/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/07/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม(ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2021
ซื้อจ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางนอกรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๖๕๙๖ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2021
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียงประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2021
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2021
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2021
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข๒๘๗๘ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2021
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กค๓๑๘๐ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นางสาวปานทิพย์ ราชสินธุ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(นายใหม ศรีแสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2021
จ้างจ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิงแบบผลเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุในโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2021
จ้างโครงการขยายเขคตประปา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำพานบายศรีสู่ขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันสงกรานต์ตำบลนาเลียง ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและบริหารงานใน อบต.นาเลียง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุในโครงการวันสงกรานต์ตำบลนาเลียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2021
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทะเบียน ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๑๓(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุในโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2021
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นางสาวปานทิพย์ ราชสินธุ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันสงกรานต์ตำบลนาเลียง ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุในโครงการวันสงกรานต์ตำบลนาเลียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำพานบายศรีสู่ขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยดัดดาน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2021
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยวังยาง ตอนบน หมู่ที่ ๖ บ้านนาอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยนาน้อย หมู่่ที่ ๓ บ้านนามน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ 03/02/2021
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยวังยาง ตอนล่าง หมู่ที่ ๒ บ้านนาฮุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2020
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยนาน้อย หมู่่ที่ ๓ บ้านนามน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2020
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยวังยาง ตอนล่าง หมู่ที่ ๒ บ้านนาฮุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่