แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโพนสวรรค์ ถึงสายบ้านหนองบัว บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 09/12/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโพนสวรรค์ ถึงสายบ้านหนองบัว บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 17/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ 05/01/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ 05/01/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ 02/09/2020
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม 01/09/2020
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ 21/08/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 02/07/2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาเลียง 22/02/2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านนาเลียง - โพนทอง (ช่วงหน้าวัดโพธิ์) หมู่ที่ 1 22/02/2019
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระบี่ 22/02/2019
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนสวรรค์ 22/02/2019
จ้างทำเวทีโครงสร้างเหล็กถอดประกอบติดตั้งได้ 21/01/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/07/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/07/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนและขออนุมัติจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนและขออนุมัติจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนและขออนุมัติจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนและขออนุมัติจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนและขออนุมัติจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ 17/06/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (ห้องกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
ซื้อน้ำยากำจัดยุง แมลง และ ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
ซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการจัดซื้อถุงยังชีพ สำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) จำนวน ๕๐ ถุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ๔ แห่ง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2022
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๕๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2022
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2022
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2022
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2022
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการจัดซื้อถุงยังชีพ สำหรับช่วยเหลือประชาชน ช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) จำนวน 50 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2022
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียงเดือนพฤษภาคม ปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนและขออนุมัติจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนและขออนุมัติจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2022
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2022
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2022
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2022
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม ประจำเดือน เมษายน ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2778 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2022
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอง สายทางภายในหมู่บ้าน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาเลียงน้อย สายทางบ้านนาเลียงน้อย - บ้านนาสามัคคี ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอง สายทางภายในหมู่บ้าน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนาเลียง สายทางบ้านนาเลียง - บ้านนาฮุม ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนาฮุม สายทางบ้านนาฮุม - บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล กรอบวงเงิน 500 ล้านบาท (กลุ่ม นายศักดิ์ดา คนครอง) หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนาฮุม สายทางบ้านนาฮุม - บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนาเลียง สายทางบ้านนาฮุม - บ้านนามนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
ซื้อวัสดุต่างๆที่ใช้ในหน่วยเลือกตั้ง และการอบรม กปน. สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่