แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกระบี่ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระบี่ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19/01/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโพนสวรรค์ ถึงสายบ้านหนองบัว บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 09/12/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโพนสวรรค์ ถึงสายบ้านหนองบัว บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 17/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ 05/01/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ 05/01/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ 02/09/2020
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม 01/09/2020
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ 21/08/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 02/07/2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาเลียง 22/02/2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านนาเลียง - โพนทอง (ช่วงหน้าวัดโพธิ์) หมู่ที่ 1 22/02/2019
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระบี่ 22/02/2019
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนสวรรค์ 22/02/2019
จ้างทำเวทีโครงสร้างเหล็กถอดประกอบติดตั้งได้ 21/01/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกระบี่ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระบี่ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/07/2019
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกระบี่ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระบี่ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/07/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดมประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุมประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียงประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียงประจำเดือน เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดมประจำเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุมประจำเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านนาเลียงน้อย ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านนาเลียงน้อย ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกระบี่ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระบี่ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง ประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดมประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคุ้มนาโกนบ่าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนทอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านนาเลียงน้อย ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านนาเลียงน้อย ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นางอุดร แสงแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2023
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2023
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่ออายุโดเมนเนมและดูแลเว็บไซต์(www.naliang.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/10/2022
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมขยายไหล่ทาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2022
จ้างขุดลอกห้วยเซิงตอนบน หมู่ที่ 9 บ้านนาสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2022
สอบราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 9 22/09/2022
สอบราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านนาเลียง หมู่ที่ 1 22/09/2022
ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2022
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2022
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๑ บ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งตะวัน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
ซื้อครุภัณฑ์พัดลมเพดาน ขนาด ๕๖ นิ้ว ปรับแรงลมได้ ปรับแรงลมได้ ๔ ระดับ ใบพัดแบบ ๓ ใบ จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2022
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาอุดม - โรงเรียนบ้านนาฮุม หมู่ที่ 6 บ้านนาอุดม ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่