แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหนือ - นาสามัคคี หมู่ที ๘ บ้านนาเลียงน้อย ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 11/08/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหนือ - นาสามัคคี หมู่ที ๘ บ้านนาเลียงน้อย ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 11/07/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกระบี่ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระบี่ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 19/01/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโพนสวรรค์ ถึงสายบ้านหนองบัว บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 09/12/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโพนสวรรค์ ถึงสายบ้านหนองบัว บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 17/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ 05/01/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ 05/01/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ 02/09/2020
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม 01/09/2020
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ 21/08/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 02/07/2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาเลียง 22/02/2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านนาเลียง - โพนทอง (ช่วงหน้าวัดโพธิ์) หมู่ที่ 1 22/02/2019
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระบี่ 22/02/2019
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนสวรรค์ 22/02/2019
จ้างทำเวทีโครงสร้างเหล็กถอดประกอบติดตั้งได้ 21/01/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหนือ - นาสามัคคี หมู่ที ๘ บ้านนาเลียงน้อย ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกระบี่ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระบี่ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/07/2019
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหนือ - นาสามัคคี หมู่ที ๘ บ้านนาเลียงน้อย ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกระบี่ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระบี่ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเลียง-โพนทอง(ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสามัคคี-บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านทุ่งตะวัน-บ้านหนองเทาใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่๖ บ้านนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายนาเลียง - โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/07/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างเหมาอาหรกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
จ้างเหมาอาหรกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิงและกู้ชีพ (รถบรรทุกกระบะ ๖ ล้อ ติดเครนไฮโดรลิค ยี่ห้อมิซูบิชิ) หมายเลขทะเบียน ๕๑ - ๒๒๙๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๖๕๙๖ นครพนม (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๐-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิงและกู้ชีพ (รถบรรทุกกระบะ ๖ ล้อ ติดเครนไฮโดรลิค ยี่ห้อมิซูบิชิ) หมายเลขทะเบียน ๕๑ - ๒๒๙๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิงและกู้ชีพ (รถบรรทุกกระบะ ๖ ล้อ ติดเครนไฮโดรลิค ยี่ห้อมิซูบิชิ) หมายเลขทะเบียน ๕๑ - ๒๒๙๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมาสด้า (ทะเบียน กข ๒๘๗๘ นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคุ้มนาโกนบ่าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนทอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านนาเลียงน้อย ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านนาเลียงน้อย ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นางอุดร แสงแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2023
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2023
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่ออายุโดเมนเนมและดูแลเว็บไซต์(www.naliang.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่